Obchodní podmínky při sjednání jazykové výuky u nás

Všeobecné obchodní podmínky – Skupinové jazykové kurzy pro veřejnost

– Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je pro řádné přihlášení do kurzu povinen vyplnit své osobní údaje (nebo osobní údaje účastníka kurzu v případě zákonného zástupce) na přihlášce (v kontaktním formuláři) a uhradit cenu kurzu (dále jen kurzovné) v plné výši.

– Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou pro zařazení do studia je uhrazení celkového kurzovného, pokud není dohodnuto jinak.

– Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Müllerová“ vedený u Fio Bank 2601351008
/2010. Platbu je účastník povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“. (Nejdříve mě prosím kontaktujte, vyplňte kontaktní formulář)

– Cena kurzovného je stanovena dle platného ceníku, který zasíláme na vyžádání spolu s cenovou kalkulací. V ceně kurzovného není učebnice, je však možné si učebnici nechat v JŠ objednat od dodavatele a zakoupit.

– Objednatel se zavazuje oznámit ukončení spolupráce nejpozději 14 dní předem písemně emailem nebo poštou.

– Kurzy budou probíhat v prostorách JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Müllerová“ na ulici Pavelčákova 5/13 v Olomouci.

Organizace výuky

– Délka jednotky u skupinových kurzů je 90 min. Výuka probíhá v pracovních dnech mimo státních svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT. Účastník kurzu nemá nárok na snížení kurzovného, pokud připadne den výuky na státní svátek nebo prázdniny dle vyhlášky MŠMT.

– Minimální počet účastníků skupinových kurzů ve studijní skupině je 3, maximální 5. Pokud se takový počet účastníků do kurzu nepřihlásí, dodavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek. V případě, že kurz bude zrušen dodavatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. Nebo si kurzovné vybrat například v individuálním kurzu. V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 3 účastníci, je možné se s dodavatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.

Účastník kurzu má právo v prvních dvou týdnech výuky písemně dodavateli oznámit, že přestává navštěvovat kurz. Je však povinen uhradit dodavateli částku ve výši 50% kurzovného podle typu kurzu, na úhradu nákladů s kurzem spojených. V tomto případě účastníku kurzu vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného, od které si dodavatel služby odečte částku uvedenou výše. Toto ustanovení neplatí v případě, že účastník kurzu využije akční cenu nebo nějaký typ slevy dle marketingových aktivit jazykové školy. To znamená, že v tomto případě platí, že účastník kurzu i dodavatel jsou povinni dodržet původní smluvené podmínky platné při odeslání závazné přihlášky (vyplněním kontaktního formuláře).

V případě, že účastník kurzu přestane navštěvovat kurz po uplynutí prvních dvou týdnů výuky, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Účastník kurzu může místo sebe zapsat do kurzu náhradníka.

Pokud účastník kurzu po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, kterou je dodavatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.

Účastník kurzu se zapisuje do úrovně dle vlastního uvážení, případně na doporučení dodavatele. V průběhu konání kurzu je možné po dohodě s dodavatelem změnit úroveň kurzu.

Jazyková škola nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které utrpí v prostorech jazykové školy.

 

Všeobecné obchodní podmínky – Individuální/duální jazykové kurzy

– Veškeré podmínky, postupy a další informace uvedené v těchto Všeobecných podmínkách se vztahují na individuální/duální jazykové kurzy. Jazyková škola „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Müllerová“ včetně svých zaměstnanců na hlavní či vedlejší pracovní poměr (dále Dodavatel), stejně jako její zákazníci (dále Objednatel) jsou povinni se těmito podmínkami řídit.

– Dodavatel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté Objednatelem v souvislosti se zakázkou za přísně důvěrné a tyto informace neposkytne žádné neoprávněné osobě.

– Objednatel má právo na bezplatné a nezávazné vypracování finanční kalkulace a časového rozvrhu výuky.

– Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká doručením písemné objednávky Objednatele Dodavateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany Dodavatele.  Objednávka individuální výuky je závazná a Objednatel je povinen hodiny výuky v objednaném rozsahu uhradit.

– Objednávka je pro Objednatele vždy závazná a, není-li domluveno jinak, musí být všechny kolonky objednávkového formuláře vyplněny.

– Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Müllerová“ vedený u Fio Bank 2601351008
/2010
. Platbu je účastník povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“. (Kontaktujte nás předem, bude Vám vystavena faktura)

– Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

– Předplatné kurzovného - docházkový list – po zaplacení částky je účastníkovi vystaven docházkový list s počtem zakoupených hodin. U DL je Objednatel oprávněn zrušit plánovanou hodinu výuky vždy nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem výuky. V případě zrušení výuky Objednatelem méně než 24 hodin předem se plánovaná výuka považuje odučenou, a Objednatel je povinen ji uhradit. Soboty, neděle a státní svátky nejsou započítávány do lhůty 24 hodin, pokud se kurzy nekonají v těchto dnech. Objednatel je oprávněn takto zrušit maximálně 20% plánované měsíční výuky, pokud není s Dodavatelem domluveno jinak.

– Předplacené kurzovné je podle počtu zakoupených hodin. Časové vymezení je o 20% delší, než kolik je třeba k nepřerušenému vyčerpání  (např. při zakoupení 10 lekcí s frekvencí jedna lekce za týden, má Objednatel 12 týdnů na jejich vyčerpání). Uplynutím uvedené lhůty platnost předplacené výuky končí a povinnost Dodavatele poskytnout Objednateli výuku jazyků předplacenou předmětnou předplaceného kurzovného zaniká, přičemž nevyčerpaná část kurzovného se nevrací.

– Minimální objednávka  je 5 lekcí a cena za jednotku je vyšší než při platbě za 10 jednotek

-          Jednotka je dle domluvy s Objednatelem 45, 60 nebo 90 minut.

-          Hodina na zkoušku – pro naše nové klienty nabízíme první požadovanou jednotku za 50% ceny. Sazba je počítána z plné ceny bez odečtení jakékoli slevy (student, předplacených 10 jednotek atd.) Částku je nutné uhradit předem a je nevratná, pokud se na Objednatel na hodinu nedostaví.

– Učební materiály – lektor má veškeré učební materiály k dispozici. Objednatel si je může zakoupit u Dodavatele

– Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Dodavatelem, nikoliv s jeho lektorem.

– Při neúčasti na kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodů na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se kurzovné nevrací.

– Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku Dodavatele nebo pronajatých prostor.

– Dodavatel je oprávněn jazykový kurz nebo plánovanou výuku z organizačních, příp. jiných důvodů, bez dalšího zrušit s tím, že v takovém případě bude kurzovné nebo jeho poměrná část odpovídající zrušené části kurzu nebo výuky Objednateli vrácena.

– Dodavatel jako pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.

– Výuka v závislosti na dohodě, probíhá v prostorách Dodavatele, v prostorách jeho poboček, v učebnách, které jsou na výuku uzpůsobené,  nebo v prostorách Objednatele.

– Výuka je zahájena v co nejkratším čase od přijetí objednávky Dodavatelem. O přesném termínu zahájení vždy včas Dodavatel Objednatele informuje.

– Objednatel je povinen před každou jednotlivou vyučovací hodinou podepsat a uvézt datum odučené hodiny.

– Objednatel je povinen uhradit kurzovné v plné výši za všechny objednané hodiny výuky dle platného ceníku nejpozději do třech pracovních dní před plánovaným zahájením kurzu. V případě prodlení Objednatele se zaplacením kurzovného není Dodavatel povinen zahájit a provádět výuku. V případě prodlení Objednatele se zaplacením kurzovného je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

– Zruší-li Objednatel výuku v době 5 a více pracovních dní  před dnem sjednaného začátku první hodiny výuky, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli storno poplatek ve výši 1000,- Kč. Zruší-li Objednatel výuku v době kratší než 5 pracovních dní před sjednaným začátkem první hodiny výuky je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek 100% z ceny kurzu.

– Objednatel se zavazuje, že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy „Jazyky hravě a efektivně, Mgr Radka Müllerová“ nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. Poruší-li Objednatel závazek uvedený v předchozí větě, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč  a náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním vznikne Dodavateli a to  za každé jednotlivé porušení svého závazku.

-          K firemním kurzům jsem schopni poskytnout i rámcovou smlouvu o dodávání jazykových služeb.